Fungerar din ventilation som den ska?

Äger du en fastighet är du skyldig att utföra en besiktning av ventilationssystemet. Det är kommunens byggnadsnämnd som kollar att fastighetsägarna ser till att ventilationen fungerar.

Varje fastighetsägare ska se till att det görs en OVK-besiktning av fastigheten. Det står för obligatorisk ventilationskontroll. Välj en certifierad och sakkunnig kontrollant att utföra en OVK-besiktning av din fastighet. Den obligatoriska kontrollen är reglerad i Plan- och byggförordningen och Plan- och bygglagen. Den finns för att varken människor eller byggnaden i sig ska ta skada. Målsättningen är “God bebyggd miljö” och i synnerhet “God inomhusmiljö”. Alla byggnader där människor vistas ska kunna uppvisa en dokumenterad god ventilation. Undantaget är bostäder för en till två familjer, såvida det inte finns så kallad aktiv till/från-ventilation, som har värmeåtervinning.

Hur går det till?

När du bokar en besiktning, kommer kontrollanten att titta på att ventilationssystemet inte har några brister och fungerar som det ska. Om det har byggts ut, kontrolleras att det fungerar enligt vad som gällde då det byggdes ut. Om allvarliga fel upptäcks, kan det underkännas. Felet måste då åtgärdas inom sex månader. Åtgärdas inte felen kan byggnadsnämnden i kommunen utdöma vite. Vid kontrollen tittar man så inga föroreningar kan spridas i byggnaden. Man kollar också att instruktioner för skötsel är lättillgängliga och att ventilationen fungerar som det är tänkt. När systemet installeras görs en kontroll att allt fungerar korrekt, följande besiktningar kontrollerar att systemet inte skadats. Kontroller görs sedan vart tredje år och i vissa fall vart sjätte år.